در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع
گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم روکی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع
در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع
در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع
بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع
کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع
سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع
آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمعتاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 23:44 | نویسنده : حسن اباد |

عددی بر 2 بخشپذیر است که یکان آن زوج حسابی است {0و2و4و6و8}

2-عددی بر 3 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 3 بخشپذیر باشد.

3-عددی بر 4 بخشپذیر است که دو رقم راست آن صفر یا بر 4 بخشپذیرباشدیااگریکان آن رابادوبرابردهگان جمع کنیم حاصل بر4بخش پذیرباشد.

4-عددی بر 5 بخشپذیر است که یکان آن صفر یا 5 باشد.

5-عددی بر 6 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشد.

6-عددی بر 7 بخشپذیر است که اگر یکان را دو برابر کرده و ازبقیه ی ارقام کم کنیم(منظورازبقیه رقمهایعنی اینکه بعدازبرداشتن یکان ودوبرابرکردن آن باقی مانده ی رقم هاراعددی دیگرفرض کنیم وآن عددراازدوبرابرشده ی یکان کم کنیم) حاصل صفر یا مضرب 7 باشد. مثلا203رادرنظربگیریدیکان رادوبرابرمیکنیم که6میشودبقیه رقمهاعدد20میباشدکه14 =6-20و14بر7بخش پذیراست یعنی 203بر7بخشپذیراست حال اگردوبرابریکان راازبقیه رقمهاکم کردیم وحاصل بزرگ شدمیتوانیدقانون رابازبرعددجدیدپیاده کنیدتابه نتیجه برسید

مثال9674رادرنظربگیرید.دوبرابریکان این عدد8میباشدکه اگرازرقم967کم کنیم حاصل959میشودبازمیتوانیم دوبرابریکان این عددکه18میباشدراازبقیه ی رقمهایعنی95کم کنیم که حاصل77میباشدکه مضرب7است یعنی9674بر7بخش پذیراست

7-عددی بر8 بخشپذیر است که سه رقم راست آن صفر یا بر 8 بخشپذیر باشد.یااگریکان رابا2برابردهگان و4برابرصدگان جمع کنیم حاصل بر8بخشپذیرباشد

8-عددی بر 9 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 9 بخشپذیر باشد.

9-عددی بر 10 بخشپذیر است که هم بر2 وهم بر5 بخشپذیر باشد.یاعددی بر10بخشپذیراست که رقم یکان آن صفرباشد.

10-عددی بر 11 بخشپذیر است که اگرعددهارایکی درمیان جمع کنیم وحاصل دوگروه راکم کنیم جواب صفریامضرب11باشدمثال16847423109رادرنظربگیرید1+8+7+2+1+9=28

و6+4+4+3+0=17که28-17=11میشودیعنی عددمابر11بخشپذیراست

11-عددی بر 12 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.

12-عددی بر 13 بخشپذیر است که :

آ) یکان را 4 برابر کرده و باعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.مثال عدد247که4برابریکان آن28رابا24(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)جمع کنیم حاصل52میشودکه مضرب13میباشد

ب)یکان را 9 برابر کرده و ازعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی کم کنیم حاصل صفر یامضرب13 باشد.مثال624که9برابریکان آن36است و62(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)رااز36کم میکنیم حاصل26است که مضرب13میباشد

13-عددی بر 14 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

14-عددی بر 15 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.

15-عددی بر 16 بخشپذیر است که4 رقم سمت راست آن صفریابربر 16 بخشپذیر باشد.

16-عددی بر 17 بخشپذیر است که اگر رقم یکان را 5 برابر و ازعددی که رقم یکان آن رابرداشته ایم(منظورهمان باقی مانده ی عدداصلی وقتی یکانش رابرداریم) کم کنیم حاصل صفر یا بر 17 بخشپذیر باشد. مثلا442که5برابریکانش10میباشداگر44رااز10کم کنیم حاصل34میشودکه مضرب17میباشد

17- عددی بر18بخشپذیراست که بر 2 و 9 بخشپذیر باشد.

18- عددی بر19بخشپذیراست که اگر یکان را 2 برابر کرده وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 19 باشد.

19- عددی بر 20 بخشپذیر است که هم بر4و هم بر 5 بخشپذیز باشد.

20- عددی بر 21 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر7 بخشپذیر باشد.

21- عددی بر 22 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 11 بخشپذیر باشد.

22- عددی بر 23 بخشپذیر است که اگر یکان را 7 برابر کرده  وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 23 باشد.

23- عددی بر 24 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 8 بخشپذیر باشد.

24- عددی بر 25 بخشپذیر است که دو رقم راست صفر یا 25 - 50 یا 75 باشد.

25- عددی بر 26 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 13 بخشپذیر باشد.

26- عددی بر 27 بخشپذیر است که پس از تقسیم عدد بر 9 خارج قسمت بر 3 بخشپذیر باشدیابرعکس.

27- عددی بر 28 بخشپذیر است که هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

28- عددی بر 29 بخشپذیر است که اگر یکان را 3 برابر وباعددحاصل ازحذف یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل مضرب 29 باشد.

 

29- عددی بر 30 بخشپذیر است که بر2و3و5 بخشپذیرباشد .تاريخ : جمعه شانزدهم آبان 1393 | 11:11 | نویسنده : حسن اباد |

نام دروس

قران

فارسی

ریاضی

علوم

هدیه آسمانی

جغرافیا

تاریخ

مدنی

مهر

از آغاز تا ص 15

از آغاز تا ص 32

از آغاز تا ص 20

از آغاز تا ص 18

از آغاز تا ص 20

از آغاز تا ص 10

از آغاز تا ص 82

از آغاز تا ص 141

آبان

تا صفحه

28

 

تا صفحه

61

تا صفحه

41

تا صفحه

38

تا صفحه

34

تا صفحه

22

تا صفحه

90

تا صفحه

144

آذر

تا صفحه

43

تا صفحه

92

تا صفحه

62

تا صفحه

54

تا صفحه

45

تا صفحه

33

تا صفحه

97

تا صفحه

147

دی

تا صفحه

58

تا صفحه

113

تا صفحه

85

تا صفحه

72

تا صفحه

57

تا صفحه

46

تا صفحه

104

تا صفحه

150

بهمن

تا صفحه

70

تا صفحه

130

تا صفحه

98

تا صفحه

80

تا صفحه

72

تا صفحه

54

تا صفحه

113

تا صفحه

152

اسفند

تا صفحه

85

تا صفحه

159

تا صفحه

117

تا صفحه

90

تا صفحه

88

تا صفحه

63

تا صفحه

120

تا صفحه

157

نیمه اول فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمه دوم فروردین

تا صفحه

95

تا صفحه

179

تا صفحه

123

تا صفحه

97

تا صفحه

94

تا صفحه

70

تا صفحه

124

تا صفحه

161

اردیبهشت

تا صفحه

104

تا صفحه

195

تا صفحه

133

تا صفحه

112

تا صفحه

103

تا صفحه

73

تا صفحه

135

تا صفحه

164

هفته اول خرداد

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکالتاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 16:29 | نویسنده : حسن اباد |

 

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردی بهشت

تعطیلی ها

روز ها ی فعال

 

شنبه

4

4

5

4

4

4

3

4

30/9-22/9

26/2/12/2

28

 

یک شنبه

4

4

5

4

4

4

3

4

13/7

30

 

دوشنبه

5

4

4

5

4

4

3

4

21/7-12/8

32

 

سه شنبه

5

4

4

5

4

4

2

5

2/10-13/8

30

 

چهارشنبه

5

4

4

4

5

4

2

5

22/11

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس

کل  صفحه

   

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردی بهشت

ریاضی

 

133

 

1-16

17-33

34-51

52-74

75-92

-93-114

114-123

123-133

بخوانیم

22

197

 

28

56

85

112

140

168

180

19617

بنویسیم

22

126

 

17

33

50

66

83

100

110

126

املا

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشا

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

12

112

 

15

30

45

58

74

91

97

112

تاریخ

15

59

 

76-82

83-89

90-99

100-108

109-116

117-124

125-128

129-135

جغرافیا

16

73

 

1-9تادرس دو

10-21-دو درس

22-28

دودرس

29-41سه درس

42-53--سه درس

54-64دودرس

65-69یک درس

70-73یک درس

مدنی

9

26

 

138-141یک درس

142-144یک درس

145-149

دودرس

150-152-

153-155-

156-157

158-161

162-164

قران

12

104

 

15

28

43

58

70

85

95

104

هدیه

23

103

 

23

37

47

57

71

87

89

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 16:23 | نویسنده : حسن اباد |
درجدول زیر ضرب المثل های پارسی بر اساس حروف الفبا دسته بندی شدن که شما می تونین با کلیک کردن روی هر حرفی که دوست دارین ضرب المثل هایی را که با همون حرف شروع می شن رو ببینین و بخونین...امتحان کنین به نظرم جالبه...!

ح
   

 تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 12:55 | نویسنده : حسن اباد |
سلام بچه هانظرات شما راخواندم  من هم دلم براتون تنگ شده چند باری برنامه ریزی کرده ام که بیام نشده ولی در اولین فرصت میام من همیشه شیفت صبح هستم برای همین زمانی می توانم بیام که شما نوبت بعداز ظهر باشید .

یادتان باشد هر چیزی را که دارید به نبودش فکر کنید تا برای شما ارزشمند شود.تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 12:38 | نویسنده : حسن اباد |
از آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازیهای راه مدرسه
بوی ماه مهر، ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه
از میان کوچه ها ی خستگی
می گریزم درپناه مدرسه
باز می بینم زشوق بچه ها
اشتیاقی درنگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
خنده های قاه قاه مدرسه
باز بوی باغ را خواهم شنید
از سرود صبح گاه مدرسه
روز اول لاله ای خواهم کشید
سرخ برتخته سیاه مدرسه

http://www.aftab.ir/articles/art_culture/graphic/images/cef1cf3ec002f603cd9d3b05fe90cdc6.jpg

 

در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده  مهر تدریس کنند،                   
و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست.
مهربانیست که ما را به نکویی ، دانایی ، زیبایی و به خود می خواند
جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ / دوزخی دارد- به گمانم کوچک و بعید
در پی سودا نیست که ببخشد ما را و بفهماندمان ،
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست
در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که خرد را با عشق ، علم را با احساس
و ریاضی را با شعر ، دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند

لای انگشت کسی قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز روح را حاضر و غایب بکند
و به جز ایمانش هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغزها پرنشود چون انبار ، قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند که به جای مغز، دلها را تسخیر کند.
از کتاب تاریخ جنگ را بردارند
در کلاس انشاء هر کسی حرف دلش را بزند
«غیرممکن» را از خاطره ها محو کنند
تا، کسی بعد از این باز همواره نگوید: «هرگز»
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.
زنگ نقاشی تکرار شود ، رنگ را در پائیز تعلیم دهند
قطره را در باران ، موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خدمت خلق
کار را در کندو و طبیعت را در جنگل و دشت.
مشق شب این باشدکه شبی چندین بار
همه تکرار کنیم: عدل ، آزادی ، قانون ، شادی...
امتحانی بشود که بسنجد ما را
تا بفهمند چقدر عاشق و آگه و آدم شده ایم
در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن آخر وقت به زبانی ساده شعر تدریس کنند
و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.

nتاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 14:58 | نویسنده : حسن اباد |
بهترین دوستان من

سلام دوستان خوبم  محمد جان عکس شما چون جدا بود نتوانستم کنار دوستانت قرار دهم مرا ببخش.

هرقدر رفاقت بکنم می ارزید / اظهار صداقت بکنم می ارزید

آنقدر عزیزید شمابرایم ای دوستان / صدبار که یادتان  بکنم می ارزید

یادم باشه

یادتان بدهم

 

یاد بگیرید

 

یادتان  نره

 

که یاد تان

 

همیشه در یاد منه

 تاريخ : جمعه نهم خرداد 1393 | 17:11 | نویسنده : حسن اباد |

ش در مهدکودک های چین

تقسیم-غذا-(2) اگر دوست دارید فعالیت های آموزشی و مهارتی درمهدکودک های چین را از روی تصاویر دنبال کنید و اندکی به فکر تغییر در نظام آموزشی خودمان باشید ادامه را از دست ندهید .

کودکان در چین از سن ۳ تا ۵ سالگی در دوره ی مهدکودک و پیش از دبستان آموزش می بینند . چینی ها اعتقاد دارند که در پایه های ابتدایی آموزش ، کودک باید کاملا به مهارت های اجتماعی مسلط شود ، طوری که وقتی دختری به سن ۱۵ سالگی رسید برای زندگی کردن و ازدواج و پرورش فرزندانش مشکلی نداشته باشد . چند مدت پیش یکی از دوستان ساکن چین در پیغامی برایمان نوشته بود که آخرین آموزش مهارت های زندگی در سن پانزده سالگی برای دختران به دوخت پرده ختم می شود طوری که دختر من در این سن به راحتی از هر مدل پرده را می تواند دوخت کند . درآموزش و پرورش چین ۹ سال اول تحصیل برای همه اجباری است .

در ادامه شما را با نمونه هایی از این نوع آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی با درج تصاویری که از سایت یک مدرسه چینی انتخاب شده است آشنا می کنیم .

اینجا فقط یک مرکز پیش دبستانی و مهدکودک است …

هر روز گروهی از دانش آموزان که از قبل تعیین شده هستند درب سالن ورودی مدرسه می ایستند و با ادای احترام به دیگر دوستانشان که وارد مدرسه می شوند سلام و صبح بخیر می گویند . ابتدای سال این کار را مربیان و اموزشیاران انجام می دهند تا بچه ها یاد بگیرند .ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 16:41 | نویسنده : حسن اباد |

یافته های پژوهشی وتجارب عملی در ارزیابی و شناسایی دانش آموزان  دیرآموزنشان می دهد این دانش آموزان

کودکان دیر آموز گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل 70 تا 85 دارند و حدود 6/13  درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. این گروه از کودکان دارای هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری مشخصی نیستند و به جز در امور تحصیلی و فعالیتهای پیچیده ذهنی که ممکن است با شکست مواجه شوند در سایر امور زندگی می توانند مستقل عمل کرده و موفق شوند .

مرات آزمون هوش کودکان دیرآموز بالاتر از آن است که برچسب عقب ماندگی ذهنی دریافت کنند و پایین تر از آن است که آنها را در گروه کودکان با ناتوانی یادگیر ی قرار دهیم (مرسر، 1996).

بارت دیگر، اگر یک کودک  دیرآموز در نظام آموزشی تعلیم درست نبیند و سرانجام با برچسب استثنایی وارد مراکز ویژه شود نشان دهنده ناکارآمد بودن روش آموزشی است.

در دو طیف عمده قرار دارند :

1- دانش آموزانی که به علت محدودیت های محیطی (خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی) دچارمحدودیتهای شناختی گردیده که این محدودیت درنتایج آزمون هوش بارز ودرنهایت به عنوان دانش آموزان دیرآموزتشخیص داده می شوند. این گروه از دانش آموزان با قرار گرفتن درمحیط مطلوب آموزشی وجبران محدودیت های اولیه می توانند درارزیابیهای بعدی به احتمال زیاد در طبقه  متوسط قراربگیرند.

2-دانش آموزانی که علیرغم داشتن امکانات  محیطی مطلوب واحیاناً استفاده از امکاناتی چون مهد کودک و طی دوره آمادگی، دیرآموز تشخیص داده می شوندکه در این موارد عملکرد تحصیلی کودک با نتیجه آزمون هوشی همخوانی خواهد داشتادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 18:6 | نویسنده : حسن اباد |

يك كيلوگرم =1000 گرم

براي تبديل كيلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل گرم به كيلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

يك متر = 100 سانتي متر

براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوطه را در 100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسيم مي كنيم.

يك متر = 1000 ميلي متر

براي تبديل متر به ميلي متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسيم مي كنيم.

يك سانتي متر = 10 ميلي متر

براي تبديل سانتي متر به ميلي متر عدد مربوطه را در 10 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ميلي متر به سانتي متر عدد مربوطه را بر 10 تقسيم مي كنيم.

 يك هكتار = 10000 متر مربع

براي تبديل هكتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل مترمربع به هكتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسيم مي كنيم.

 يك كيلومتر = 1000 متر

براي تبديل كيلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 يك ليتر =1000 سي سي

براي تبديل ليتر به سي سي عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سي سي به ليتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 يك ليتر = 1000 سانتي متر مكعب

راي تبديل ليتر به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به ليتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

يك سي سي = 30 قطره

براي تبديل سي سي به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب مي كنيم.

براي تبديل قطره به سي سي عدد مربوطه رابر 30 تقسيم مي كنيم.

 يك مترمكعب = 1000 ليتر

براي تبديل متر مكعب به ليتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل ليتر به متر مكعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسيم مي كنيم.

 يك مترمكعب=1000000 سانتي متر مكعب

براي تبديل متر مكعب به سانتي متر مكعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر مكعب به متر مكعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسيم مي كنيم.

 يك كيلو متر مربع=1000000 متر مربع

براي تبديل كيلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب مي كنيم.

براي تبديل متر مربع به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسيم مي كنيم.

 يك كيلو متر مربع=100 هكتار

براي تبديل كيلو متر مربع به هكتار عدد مربوطه را در 100 ضرب مي كنيم.

براي تبديل هكتار به كيلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسيم مي كنيم.تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 8:37 | نویسنده : حسن اباد |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Georgia","serif"; mso-ascii-font-family:Georgia; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Georgia; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 استفاده از جعبه يادگيري لايـتـنر :

چگونه از جعبه لایتنر استفاده کنیم:
جعبه لایتنر یک قوطی در باز است که از پنج قسمت تشکیل می‌‌شود.

1

2

4

8

15

عرض قسمت های مختلف به ترتیب 15,8,4,2,1 واحد است. این جعبه را می‌‌توانید خودتان با مقوا، جعبه یا قوطی های پودر لباسشویی ، کفش و... درست کنید، یا اینکه از بازار تهیه نمائید.
این روش را می‌‌توانید برای یادگیری لغات زبان انگلیسی،فارسی و یا هر فرمول یا مطالب درسی فراری که می‌‌خواهید به خاطر بسپارید به کار گیرید.
هر موضوع یادگرفتنی را روی یک برگ کاغذ(فیش) بنویسید. دقت کنید که روی هر فیش تنها یک موضوع یادگرفتنی نوشته شود. یعنی لغت را در یک روی کاغذ و جواب آن را در روی دیگر برگه می‌‌نویسید.

مراحل کار:
1. روز اول: تعدادی از برگه‌ها را تکمیل می‌‌کنید و پس از اینکه هر دوروی برگه را یکی دوبار مرور کردید، برگه‌ها را در خانه اول جعبه قرار دهید. می‌‌توانید هر روز، ده پانزده یا تعداد بیشتری برگه آماده نمائید.شاید در بعضی روزها هم برگه ای تهیه نکنید.
2. روز دوم: ابتدا برگه هایی را که دیروز تهیه کرده بودید از خانه اول بردارید.سؤالات را از روی برگه بخوانید و سعی کنید جواب‌ها را به خاطر بیاورید. آنهایی را که بلد نبودید، مجدداً در خانه اول قرار دهید و آنهایی را که بلد بودید، به خانه دوم منتقل کنید. پشت این برگه های خانه دوم یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهید.
در پایان، برگه هایی را که در روز دوم برای اولین بار تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.
3. روز سوم: به برگه های خانه دوم دست نمی زنید زیرا خانه دوم هنوز تکمیل نشده است و ظرفیت دو گروه برگه را دارد. پس باز هم از برگه های خانه اول شروع می‌‌کنید و برگه هایی را که جواب سؤالاتشان را بلد هستید به خانه دوم منتقل می‌‌نمائید و در پشت کاغذ رنگی قرار می‌‌دهید تا این برگه‌ها با برگه های روز گذشته مخلوط نشود. برگه هایی که پاسخشان را بلد نیستید به همراه برگه های جدیدی که امروز تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.
4. روز چهارم:
الف. ابتدا از خانه دوم شروع کنید، زیرا خانه دوم ظرفیت دو گروه برگه را دارد و ظرفیت آن روز قبل تکمیل شده است. ولی فقط برگه های ردیف جلوتر را برمی دارید.(یعنی برگه هایی که جلو کاغذ رنگی قرار دارند) سؤالات روی این برگه‌ها را مطالعه می‌‌کنید و اگر جواب درست دادید برگه‌ها را در داخل خانه سوم و در ابتدای آن قرار می‌‌دهید و پشت این برگه‌ها یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می‌‌دهید تا فاصله گذاری مشخص شود. ضمناً برگه های باقی مانده در خانه دوم را جلوتر می‌‌برید و کاغذ رنگی را در پشت این برگه‌ها می‌‌گذارید.
ب. سپس به خانه اول برگردید و برگه های آن را بردارید و آنهایی را که بلد هستید در خانه دوم و پشت کاغذ رنگی قرار دهید.
ج. برگه هایی که پاسخ آنها را بلد نیستید و همچنین برگه های جدیدی را که تهیه کرده اید در خانه اول می‌‌گذارید.
5 . خانه سوم برای چهار گروه برگه در نظر گرفته شده و باید چهار روز صبر کنید تا این قسمت تکمیل شود.البته هر روز پس از ورود برگه‌ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این برگه‌ها یک کاغذ رنگی می‌‌گذارید تا قسمت سوم هم به تدریج و پس از چهار روز تکمیل شود.
6. خانه چهارم جای هشت گروه برگه را دارد و هشت روز پس از ورود اولین برگه‌ها پر خواهد شد. خانه پنجم جای پانزده گروه برگه را دارد و شانزده روز پس از ورود اولین برگه ها، این قسمت تکمیل می‌‌شود. یعنی اگر شما در کارتان وقفه ای نیندازید سی روز طول خواهد کشید تا هر پنج قسمت جعبه لایتنر تکمیل شود. توجه دارید که بین هر دو گروه برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می‌‌دهید تا برگه های مربوط به روزهای مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند.از روز سی و یکم به تدریج برگه‌ها از داخل جعبه خارج می‌‌شوند و شما می‌‌توانید این برگه‌ها را بایگانی نمائید. زیرا پس از پنج بار تکرار موفقیت آمیز هر برگه در زمان های متفاوت، می‌‌توانید مطمئن باشید که آن موضوع را برای همیشه فرا گرفته اید و هیچگاه آن را فراموش نخواهید کرد.
به این ترتیب شما با روشی که شبیه بازی انفرادی است، در اوقات فراغت می‌‌توانید با کمترین میزان اتلاف وقت آنچه را که یادگیری اش برایتان مشکل تر است بیشتر تکرار کنید و زودتر و برای همیشه به خاطر بسپارید و آنچه را که زودتر یاد می‌‌گیرید فقط با پنج بار تکرار برای همیشه فرا بگیرید.
نکته مهم: در هر مرحله که به سؤال یک برگه نتوانستید جواب دهید باید آن را به اولین خانه برگردانید.تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 0:1 | نویسنده : حسن اباد |
تمایز دیداری توانایی تشخیص تفاوت یک شیئ با دیگری اشاره دارد .ب از پ
تمایز شکل از زمینه
بندش دیداری   تکلیفی که در آن فرد به بازشناسی یا تشخیص شیئی می پردازد که به طور کامل ارائه نشده است.
روابط فضایی به ادراک حالت شیئ در فضا اطلاق می شود.
تشخیص اشیائ وحروف     توانایی باز شناسی ماهیت اشیا به هنگام مشاهده ی ان هاست.
ادراک دیداری ووارونگی یک شیئ از هر طرف نگاه کنیم همان است مثلا صندلی حتی اگر پایه اش شکسته باشد.اما زمانی که کودک با حروف وواژه ها سر وکار دارددر می یابد که این تعمیم ادراکی دیگر نمی تواندادامه یابد.
تیز بینی               به توانایی دیدن شکل ها یا حروف به طور واضح از فاصله ی معین اطلاق  می شود از فاصله ی شش متری
خطاهای  انکساری ناشی از وجود نقص در عدسی ها
نزدیک بینی –دور بینی –آستیگماتیسم یا ناهمخوانی بینایی   تاری دید ناشی از انحنای ناجور جلو چشم .
دوچشمی دارای سه عارضه است   لوچی (فقدان هماهنگی دوچشم )انتزاج ناکافی (ضعف انطباق کانون عدسی های چشم در ادغام دو تصویر وآنیزیکونیا اندازه یا کل مامساوی تصاویر بصری دو چشمتاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 15:20 | نویسنده : حسن اباد |


علوم

در باره ی تغییرات مواد سه خط بنویس

در اطراف خود دقت کنید و5تغییر را بنویسید وبنویسید چه چیزهای در ان ها تغییر کرده وچه چیز هایی تغییر نکرده است.

فیزیکی

شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو خاک را با هم مقایسه کن وتفاوت وشباهت ها را بنویس .
تاريخ : پنجشنبه هفتم فروردین 1393 | 12:49 | نویسنده : حسن اباد |

 میوه فروش می تواند میوه هایی که خریده است را با             %30    اضافه کردن به قیمت هایی                  

که خریده  بفروشد .حالا شما دانش اموز عزیز قیمت میوه هایی که در یک مغازه ی میوه فروشی

  را بنویس وقیمت اولیه ای که میوه فروش از میدان تره بار خریده را بدست بیاور . (ده میوه)

قیمت کالاهای خوراکی را که برای  منزل خریداری شده  را نگاه کنید و اگر قیمت این کالاها %10  کاهش پیدا کند قیمت جدید آن ها راحساب کنید.

کالا

قیمت رو ی کالا

کاهش 10درصدی

کالا

قیمت رو ی کالا

کاهش 10درصدی

روغن

 

 

10عدد   نان

 

 

10کیلوبرنج

 

 

یک کیلو  ماست

 

 

هر بسته ماکارونی

 

 

یک کیلو لوبیا

 

 

بسته پنیر

 

 

قوطی رب

 

 

یک بسته چای

 

 

نوشابه خانواده

 

 

10کیلومرغ

 

 

یک عدد خامه

 

 

با اندازه گیری درست وبا دقت جدول را تکمیل کنید . اگر تمایل داشتید وسایل دیگر ی را هم بنویسید

وسیله

اندازه گیری بر حسب سانتی متر یا میلیمتر

اندازه را بر برحسب   متر   بنویس

قاشق

 

 

پارچ آب

 

 

درب کابینت

 

 

عرض فرش

 

 

کفش خودت

 

 

قد خودت

 

 

گوشی تلفن همراه

 

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 | 1:1 | نویسنده : حسن اباد |
  • اس ام اس خنده دار
  • تله کام
  • قالب میهن بلاگ